neděle 13. března 2016

Magie a 21. století aneb, jak to vidím já... Část 3.


Předchozí část...

V minulých částech jsme si ukazovali, že Magie jakožto světový a životní názor není v žádném případě v rozporu se současnou fyzikou. To, že většina populace uvázla na pojetí fyziky pro základní školy a její pohled na svět tomu odpovídá, je věc jiná.

Je potřeba si uvědomit jednu podstatnou věc. Ať věřím čemukoliv, v žádném případě nemůžu spoléhat, že mne moje víra vyváže z přírodních zákonů. Pokud mojí vírou je primitivní mechanistický materialismus a věřím, že mne tato víra ochrání před nemocemi a trápeními duše, jsem blázen a doplatím na to. Bohužel tímto způsobem žije v současné době většina lidí.

Pokud věc silně zjednoduším. Magie popisuje Přírodu a Vesmír takové jaké jsou, nikoliv takové jaké bychom je chtěli mít. K této myšlence se ještě později vrátím. Ale v tuto chvíli by bylo asi dobré říct co je to Magie v reálném každodenním životě. Zkusme si promítnout koncept Magie na každodenní realitu.

Nedokážu celou věc popsat lépe než Aleister Crowley, v pojednání, které je považováno za naprosto zásadní vyjádření základních principů Magie. Stať Crowley potom zařadil jako úvod k vynikající knize Magick in Theory and Practice.

Co je magie

Aleister Crowley

Každý by mohl položit otázku, proč by ji měl studovat a cvičit. Jsou to velmi přirozené a časté námitky těch, kdo k ní přistupují poprvé. Proto zde musí vše jasně a konkrétně vystoupit z mlhavých tušení a tradovaných polopravd.
Přinejmenším nechci ztrácet čas vysvětlováním, co Magie není nebo objasňovat, jak se toto slovo zneužívalo pro kdejaké kejklířské kousky, k hanebným zázrakům, které nyní podsouvají šarlatáni a podvodníci. Pojednání o tomto předmětu je možná příliš technické a rozsáhlé, ale vše je nutné vysvětlit od začátku.

I. DEFINICE

Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí.
(Objasnění: Je to moje Vůle formovat svět určitých skutečností za mého vědomí. Beru proto "magické zbraně" - pero, inkoust a papír; píši "zaklínání" - to jsou tyto věty - v "magickém jazyce", to jest to, co pochopí lidé, které si přeji poučit. Evokuji "duchy" tiskařů, vydavatelů a knihkupců atd., a nutím je, aby sdělili mé poselství lidem. Kompozice a distribuce této knihy je tak aktem - MAGIE - kterou způsobuji změny zaujmutím místa ve shodě s mojí Vůlí.)

II. POSTULÁT

Každá požadovaná změna může být uskutečněna aplikací správného druhu a stupně Síly patřičným způsobem prostřednictvím správného média na vhodný objekt.
(Objasnění: Přeji si připravit gram chloridu zlatného. Musím vzít správný druh kyseliny, nitrohydrochlorovou a žádnou jinou, v dostatečném množství a adekvátní síly, a vpravit ji do nádoby, která nebude puklá, rozleptaná nebo rozbitá a rovněž nezbytné množství zlata. V takovém případě bude dosaženo žádoucích výsledků. Každá Změna má své vlastní podmínky.
V současném stavu našeho poznání a našich schopností nejsou některé změny v praxi možné; nemůžeme například způsobit zatmění, nebo transmutovat olovo na cín, nebo stvořit člověka z hub. Ale je teoreticky možné způsobit v každém objektu jakoukoliv změnu, kterou je tento objekt nadán od přirozenosti; a podmínky jsou ve výše uvedeném postulátu.)

III. THEORÉMY


1. Každý úmyslný akt je Magický Akt.
(Objasnění: viz výše "Definice".)

2. Každý úspěšný akt se přizpůsobil postulátu.

3. Každé opomenutí se projeví jedním nebo více požadavky postulátu, který nebyl naplněn.
(Objasnění: Opomenutím může být chápán tento případ; jestliže doktor stanoví špatnou diagnosu a jeho zákrok ublíží pacientovi. Může se opomenout použít správný druh síly, jako když se venkovan pokoušel sfouknout elektrické světlo. Může se opomenout aplikovat správný stupeň síly, jako když zápasník neudržel svůj chvat. Může se opomenout použít síly správným způsobem, jako když se člověk prezentuje šekem u špatného okénka v bance. Může se opomenout použít patřičné médium, jako když Leonardo da Vinci shledával, že jeho mistrovská díla stárnou. Síla může být aplikována na nevhodný objekt, jaka když se někdo pokouší rozbít kámen pěstí mysle, ze je to ořech.)

4. Prvním požadavkem pro způsobení nějaké změny je dokonalé kvalitativní a kvantitativní pochopení podmínek.
(Objasnění: Nejobecnějším případem opomenutí v životě je ignorance vlastní Pravé Vůle, nebo prostředků, jimiž se má tato Vůle naplnit. Člověk si dovede sám sebe představit jako malíře a promarnit svůj život pokusy stát se jím; nebo skutečně může být malířem a přesto ještě mylně chápat a zvážit obtíže, jež jsou vlastní této kariéře.)

5. Druhým požadavkem pro způsobení nějaké změny je praktická schopnost uvést správně do pohybu nezbytné síly.
(Objasnění: Bankéř může mít danou situaci perfektně v ruce, přesto může postrádat schopnost rozhodnout se, nebo nemít aktiva nezbytná pro využití této situace.)

6. "Každý muž & každá žena je hvězda". Tím je řečeno, že každá lidská bytost je vnitřně individuálně nezávislá, se svým vlastním zvláštním charakterem a náležitým pohybem.

7. Každý muž a každá žena má svoji cestu, závisející částečně na jáství, a částečně na prostředí, které je pro každého přirozené, vlastní a nutné. Každý, kdo je sveden ze své vlastní cesty, ať už skrze nepochopení sebe sama, nebo skrze mimořádnou opozici, vstupuje do konfliktu s řádem Universa, a podle toho trpí.
(Objasnění: Muž si to může myslet o své povinnosti jednat určitým způsobem, neboť si sám o sobě vytvořil fantastický obraz, místo aby hledal svoji skutečnou přirozenost. Žena si, kupřík1adu, může přivodit strastiplný život tím, že si myslí, že dává přednost lásce před sociálním významem, nebo vice versa. Jedna žije s nesympatickým manželem, zatímco skutečně šťastná by byla s milencem v podkroví, přičemž další se třeba poblázní romantickým únosem, zatímco její skutečné radosti spočívají v řízení módních směrů nebo v povolání vznešených stavů. Anebo chlapci může jeho instinkt říkat, aby se stal námořníkem, kdežto jeho rodiče jej nutí, aby se stal doktorem. V takovém případě bude v medicině jak nešťastný, tak i neúspěšný.)

8. Člověk, jehož vědomá vůle je v rozporu s jeho Pravou Vůlí, mrhá svojí silou. A nemůže doufat v to, že by účinně ovlivnil své prostředí.
(Objasnění: Když v národě zuří občanská válka, není to stav, v němž by bylo možné odrazit invazi z jiných zemí. Člověk s rakovinou svojí stravou přispívá jak ke svému vlastnímu prospěchu, tak i k prospěchu tohoto nepřítele, který je částí jeho samotného. Brzo ochabuje ve schopnosti odolávat tlaku prostředí. Člověk, který v praktickém životě dělá to, co mu říká jeho svědomí, se mýlí, jestliže si myslí, že to bude dělat velmi neohrabaně. Z počátku!)

9. Člověk, který koná svoji Pravou Vůli, má setrvačnost Universa ku své pomoci.
(Objasnění: Prvním principem úspěchu v evoluci je to, že individuum by se mělo mít pravdivě ke své vlastní přirozenosti, a ve stejné chvíli se přizpůsobovat svému prostředí.)

10. Příroda jest kontinuální fenomen, ačkoli nevíme vždy a ve všech případech, jak jsou události propojeny.
(Objasnění: Lidské vědomí závisí na vlastnostech protoplasmy, a existence protoplasmy závisí na nesčetných fyzikálních podmínkách vlastních této planetě; a tato planeta je determinována mechanickou rovnováhou celého hmotného universa. Můžeme pak říci, že naše vědomí je kausálně spojené s nejvzdálenějšími galaxiemi; navíc dokonce ani nevíme, zda-li vědomí povstává z molekulárních změn v mozku nebo s nimi.)

11. Věda nám umožňuje využívat kontinuitu přírody empirickou aplikací jistých principů, jejichž souhra zahrnuje odlišné řády idejí, spojené navzájem způsobem, který je dosud mimo naše současné chápání.
(Objasnění: Dovedeme rozsvítit města metodami ze zkušenosti. Ale nevíme, co to vědomí je, nebo lak je spojeno se svalovou činností; co je to elektřina, nebo jak je spojena se stroji, které ji generují; a naše metody závisejí na kalkulacích, které obsahují matematické ideje, lež nemají souvislost s Universem tak, jak ho známe my.)

12. Člověk je ignorantem podstaty své vlastní bytosti a svých sil. Dokonce i jeho idea vlastních limit je založena na zkušenosti z minulosti, a každý stupínek v jeho vývoji mu umožňuje rozšířit svoji říši. Neexistuje proto žádný důvod uvádět zde teoretické limity, jaké člověk může mít, nebo se kterými může pracovat.
(Objasnění: Generaci zpět se pokládalo za teoreticky nemožné, aby člověk kdy poznal chemické složení hvězd. Je známo, že naše smysly jsou uzpůsobeny přijímat jen infinitesimální frakci možných kategorií vlnění. Moderní přístroje nám umožňují detekovat některé z těchto hypersenzibilních kategorií nepřímými metodami, a využívat dokonce jejich zvláštních vlastností ve službě člověku, jako v případě paprsků Hertze a Roentgena. Jak řekl Tyndall, člověk se může v určitém momentě naučit vnímat a používat vlnění všech myslitelných i nemyslitelných druhů. Otázka magie je otázkou poznávání a používání až dosud neznámých sil v přírodě. Víme, že existují, a nemůžeme zpochybnit možnost mentálních nebo fyzických prostředků schopných nás uvést s nimi do styku.)

13. Každý člověk si je více nebo méně vědom toho, že jeho individualita v sobě zahrnuje několik řádů existencí, i když dokonce tvrdí, že jeho subtilnější principy jsou pouze symptomatické pro tyto změny v jeho hrubém vehikulu. O podobném řádu se dá předpokládat, že se rozšíří po celé přírodě.
(Objasnění: Člověka nezarazí bolest zubů - rozklad, který to způsobil. Neživé objekty jsou citlivé na jisté fyzikální síly, jako je elektrická a tepelná vodivost; ale ani v nás, a ani v nich - pokud víme - neexistuje žádná přímá vědomá percepce těchto sil. Nepostřehnutelné vlivy jsou proto spojeny se všemi hmotnými jevy, a není důvodu, proč bychom neměli ovlivňovat látku prostřednictvím těchto subtilních energií, jestliže to děláme prostřednictvím její materiální základny. Fakt je, že používáme magnetismus, abychom pohnuli železem, a sluneční záření k reprodukci obrazů.)

14. Člověk je schopný být a používat všechno to, co vnímá; neboť všechno, co vnímá, je v určitém smyslu částí jeho bytí. Může si tedy podrobit celé Universum, jehož si je vědom vzhledem ke své individuální Vůli.
(Objasnění: Člověk si zvykl užívat ideu Boha, aby diktoval osobní postoj, aby získal moc nad svými bližními, aby omluvil své zločiny a pro nesčetné jiné cíle včetně těch, jimiž se realizuje jako Bůh. Zvykl si užívat iracionální a nereálné koncepce matematiků, aby mu pomáhaly při konstrukci mechanických přístrojů. Dokonce si navykl používat morální sílu, aby ovlivnil chování divokých zvířat. A zaměstnal poetického génia pro politické cíle.)

15. Každá síla v Universu je transformovatelná v nějaký jiný druh síly tak, že se použijí vhodné prostředky. Existuje tedy nevyčerpatelná zásoba jakkoliv zvláštního druhu síly, kterou můžeme mít zapotřebí.
(Objasnění: Teplo lze transformovat na světlo a elektřinu tak, že se využije na pohánění dynam. Chvění vzduchu se dá použít na zabíjení lidí jak tím, že se jim to v řeči přikáže, tak i k roznícení válečného nadšení. Halucinace spojené s mysteriózními energiemi sexu mají za následek zachování druhu.)

16. Aplikace nějaké dané síly postihuje všechny řády bytí, které existují v tom objektu, na který je použita, a každý z těchto řádů je přímo a ihned zasažen.
(Objasnění: Jestliže probodnu člověka dýkou, pak je postiženo mým činem nejen jeho tělo, ale i jeho vědomí; ačkoliv dýka jako taková s ním nemá žádný přímý vztah. Podobně může síla mé myšlenky zapůsobit na myšlení jiné osoby tak, že v ní způsobí dalekosáhlé fyzické změny, nebo v dalších osobách skrze ni.)

17. Člověk se může naučit užívat každou sílu tak, aby sloužila jakémukoliv účelu s tím, že využije výše uvedené teorémy.
(Objasnění: Člověk, aby se naučil bdít nad svojí řečí, může použít břitvu a říznout se pokaždé, když nepozorně vyřkne zvolené slovo. Může posloužit stejnému účelu tím, že udělá předsevzetí, že každá událost jeho života ho upomene na zvláštní věc, tvoře každý dojem východiskem spojených sérií myšlenek končících v této věci. Může rovněž věnovat celou svoji energii nějakému zvláštnímu objektu tak, že udělá předsevzetí nedělat nic, co by bylo v rozporu s touto věcí a konat každý čin s ohledem na prospěch onoho objektu.)

18. Člověk k sobě může přitáhnout jakoukoliv sílu Universa tím, že si pro ni vytvoří vhodnou schránku, zařídí spojení s ní, a upraví podmínky tak, aby jeho podstata ji donutila přetéci směrem k němu.
(Objasnění: Jestliže chci pít čistou vodu, vykopám studnu na místě, kde je podzemní voda; zabráním jí v odtékání; a zařídím, abych se chopil výhody souhlasu vody se zákony hydrostatiky k jejímu naplnění.)

19. Lidské vědomí sebe sama, takto separovaného a protikladného Universu, je člověku překážkou v řízení jeho proudů. To jej izoluje.
(Objasnění: Lidový vůdce je nejúspěšnější tehdy, když zapomíná sám na sebe a pamatuje si jen ,,Příčinu". Podnikavost vyvolává řevnivost a schisma. Když tělesné orgány oznamují svoji přítomnost jinak než tichou účastí, je to znamení, že jsou nemocné. Jedinou vy jímkou je reprodukční orgán. V tomto případě dokonce jeho sebeprosazování svědčí o jeho nespokojenosti se sebou samým, poněvadž nemůže splnit svoji funkci, dokud se nespojí se svým protějškem v dalším organismu.)

20. Člověk může přitahovat a používat jen ty síly, na které je opravdu připraven.
(Objasnění: Kdybys osla do Paříže vodil, komoněm přec nebude. Opravdový muž vědy se poučí z každého fenomenu. Avšak Příroda je němá k pokrytcům a svatouškům; neboli v ní není nic falešného.)

21. Neexistuje v podstatě žádná hranice míry vztahů jakéhokoliv člověka s Universem; neboť jakmile se člověk sjednotí s nějakou ideou, přestanou pak existovat prostředky měření. Ale jeho moc využívat tuto sílu, je limitována vlastní mentální mocí a schopnostmi, a také okolnostmi jeho lidského prostředí.
(Objasnění: Když se muž zamiluje, celý svět mu není ničím, avšak láska bezmeznou a vniternou ; ale jeho mystický stav není nakažlivý, jeho bližní jsou spíše pobaveni nebo znepokojeni. Na ostatní může pouze rozšířit účinek, který na něj měla jeho láska, prostřednictvím svých mentálních a fyzických kvalit. Tak tedy Catullus, Dante a Swinburne proměnili svoji lásku v mocného iniciátora lidstva virtuositou své moci vložit myšlenky o tomto tématu do hudební a poetické řeči. A dále, Kleopatra a jiní lidé s autoritou uhnětli štěstěnu mnoha dalších lidí tím, že poskytli lásku, aby ovlivnili své politické činy. Mág, ať už se mu jakkoliv dobře daří v přírodě navazovat kontakt s tajnými zřídly energií, může je používat jen v míře přípustné svým intelektuálním a morálním vlastnostem. Mohammed mohl obcovat s Gabrielem jenom díky svému státnictví, válečnictví a grandiosnosti, s níž velel Arabům. Hertzův objev paprsků, které nyní využíváme pro bezdrátovou telegrafii, byl zcela nepoužitelný až do chvíle, kdy se odrazil v mysli a vůli lidí, kteří mohli vzít jeho skutečnost a předat ji světu činnosti prostřednictvím mechanických a ekonomických nástrojů.)

22. Každé individuum je esenciálně soběstačné. Ale není uspokojeno, dokud se neustaví do správného vztahu s Universem.
(Objasnění: Mikroskop, jakkoliv perfektní, je bez užitku v rukou divochů. Básník, jakkoliv vznešený, musí udělat dojem na svoji generaci, jestliže se má těšit sám ze sebe (a dokonce i sám sebe pochopit), jakkoliv hypotetický tento případ snad může být.)

23. Magie je Vědou chápání sebe a svých podmínek. Je to Umění uplatňování tohoto chápání v praxi.
(Objasnění: Golfový klub je ustanoven proto, aby se pohybovalo zvláštním míčkem zvláštním způsobem za zvláštních okolností. Golfová hůl "niblick" se dá jen vzácně používat na začátku napalování pro pískovou nebo gumovou podložku, nebo podobně "brassie", golfová hůl s mosaznou ploškou, pod bunkrem, což je písečná překážka na golfové dráze. Jenže použití nějaké z holí vyžaduje také dovednost a zkušenost.)

24. Každý člověk má nezadatelné právo být tím, čím je.
(Objasnění: Trvat na tom, aby každý druhý odpovídal mým vlastním měřítkům lidství, je násilí, a nejen na něm, ale i na mně, poněvadž obě části jsou stejně zrozeny z nutnosti.)

25. Každý člověk musí pracovat magicky pokaždé, kdy jedná, nebo snad i jen přemýšlí, poněvadž myšlenka je vnitřní čin, jehož vliv ultimativně a prapůvodně působí na činnost, ačkoliv se tak nemusí dít ve stejnou dobu.
(Objasnění: I to nejmenší gesto způsobuje změnu v lidském těle a ve vzduchu kolem něj. Porušuje rovnováhu celého Universa, a jeho účinky trvají dál věčně v celém širém prostoru. Každá myšlenka, jakkoliv bezodkladně potlačená, má svůj účinek na myšlení. Trvá jako jedna z příčin každé následující myšlenky, a vede k ovlivňování každého následujícího činu. Golfový hráč může ztratit pár metrů na první dráze, další na druhé a třetí, může si i lehnout na hřiště pouhých šest centimetrů daleko od jamky, avšak čistý výsledek těchto směšně nepatrných nehod jest pak rozdíl celého úderu, a tak pravděpodobně mezi jamkou dosaženou stejným počtem úderů jako soupeř, a prohranou.)

26. Každý člověk má právo, právo sebezáchovy, nalézt svůj životní cíl v tom nejvyšším.
(Objasnění: Funkce nedokonale vykonávaná poškozuje nejen ji, ale i vše, co je s ní spojeno. Kdyby srdce se bálo tlouci ze strachu, že poškodí játra, játra by pak strádala nedostatkem krve a mstila by se na srdci otravou, která tak znemožňuje dýchání, na němž závisí blaho srdce.)

27. Každý člověk by měl učinit Magii základním tónem svého života. Měl by se naučit její zákony a podle nich žít.
(Objasnění: Bankéř by měl odkrýt skutečný význam své existence, skutečný motiv, který ho vedl k tomu, aby si tuto profesi vybral. Měl by chápat bankovnictví jako nezbytný faktor v ekonomické existenci lidstva, než aby mu bylo pouhým byznysem, jehož objekty jsou nezávislé na obecném blahu. Měl by se naučit rozlišovat falešné hodnoty od skutečných, a působit nikoliv na nahodilé fluktuace, nýbrž na závažné věci podstatného významu. Takový bankéř vynikne nadřazeností nad jinými: neboť nebude individuem omezovaným pomíjivými věcmi, ale bude silou Přírody, tak neosobní, nestrannou a věčnou jako gravitace, a tak vytrvalou a neodolatelnou jako příliv a odliv. Jeho systém nebude podléhat panice nijak víc, než bude porušován výběrem zákon inverzních čtverců. Nebude se strachovat o své záležitosti, protože nebudou jeho, a z toho důvodu je bude schopen řídit s klidem a jistotou přihlížejícího, s inteligencí nezastřenou sobectvím a mocí neoslabenou vášní.)

28. Každý člověk má právo naplnit svoji Vůli, aniž by se obával, že ji může rušit u ostatních; neboť jestliže je na správném místě, je to chyba těch druhých, pokud mu překážejí.
(Objasnění: Jestliže člověk jako Napoleon byl skutečně osudem předurčen řídit Evropu, nemělo by se mu dávat za vinu to, že uplatňoval svá práva. Odporovat mu by mohlo být chybou. Činí-li tak kdo, chyboval by co se týče svého vlastního osudu kromě onoho případu, kdy je pro něj možné poučit se ze svých vlastních chyb. Slunce se pohybuje vesmírem bez kolizí. Řád Přírody počítá s orbitem pro každou hvězdu. Srážka dokazuje, že jedna nebo druhá ze své dráhy vybočila. Tak ale každý člověk, který se drží své pravé cesty, čím rozhodněji vystupuje, pak mu ti ostatní méně mohou překážet na jeho cestě. Jeho příklad jim pomůže najít své vlastní cesty a vytrvat na nich. Každý člověk, který se stává Mágem, pomáhá ostatním dělat to samé. Čím pevněji a jistěji se pak lidé pohybují, a čím více je jejich činnost akceptována jako standard morálky, tím méně bude rozpor a nepořádek omezovat lidství.)

Takže zde končí První Lekce. Člověk může říci "Magie je studium a užívání těch forem energie, které jsou: 
  1. jemnější než běžné mechanicko-fyzikální druhy,
  2. dosažitelné pouze těm, kteří jsou (v lidském významu nebo jiném) "zasvěcenci" ".


Obávám se, že to může znít poněkud obscurum per obscurius; ale tohle je jeden z těch případů - a my asi budeme během našich bádání na ně narážet - ve kterém rozumíme dosti dobře všem praktickým záměrům toho, co míníme, avšak které nám unikají tím úspěšněji, čím přesněji se snažíme definovat jejich význam.
Ještě hůře pochodíme, jestliže se pokusíme věci vysvětlit tak, že sestavíme seznamy událostí v historii, tradici nebo praxi, a třídíme je tak, že tohle je, a ono zase není pravá Magie.
Tyto mezní případy by nás mohly svádět a mást. Ale - poněvadž jsem měl na mysli historii - myslím si, že může přispět k tomu, abych postupoval správně a podal stručný nástin Magie minulosti, přítomnosti a budoucnosti tak, jak se chápe zvnitřku. Jaké jsou principy těchto "Mistrů" ? O co Jim jde? Co dělali v minulosti? Jaké prostředky používají?
Jistou potíž v tomto pojednání může - a dle mých zkušeností bude - vyvolávat pojem Pravé Vůle, který je často velmi nesprávně chápán a překrucován tak, aby vyhovoval odpůrcům a neznalým. Pravá Vůle nedovoluje člověku konat jak se mu zlíbí, pouze dovoluje být na svém pravém místě. Pravá Vůle neopravňuje nikoho k hulvátství ve jménu magie ani k utlačování druhých nebo sobeckému sebeprosazování se, nemluví o popírání vnějšího světa za každou cenu ... ledaže by člověk věděl, kam sám patří! A to se věru nezjišťuje nikterak snadno.
Pro začátečníky v magii: Na sebepochopení a nalezení Pravé Vůle neexistuje žádný kurs nebo seminář. Každý musí jít sám. Každý ale může žádat radu od toho, kdo už ví kam patří.Otištěno v Revue Horus, Brno, strana 20 - 28, překladatel neuveden. Vydalo nakladatelství Horus, Brno 1990 e.v.


Jak vidíte definice, které Crowley přináší, neobsahují nic s čím by realisticky uvažující a otevřený člověk měl mít problém.

Protože o sobě mohu neskromně prohlásit, že vím kam patřím, proto chci dál pokračovat v těchto úvahách a zkusit vás třeba nasměrovat na správnou cestu...

Pokud jste si pozorně přečetli Crowleyho text, vidíte, že Magie může být přenesena do reálného života. Není to nic co by člověk praktikoval jednou za čas. Magie se musí žít, musí být celoživotní cestou. Teprve potom se stává pomocníkem a člověk se stává mágem.

Nicméně nemůžete čekat, že je to jednoduchá cesta. Pro hezké shrnutí toho co to Magie je, znovu sáhnu k dílu A. Crowleye:
Jeden příběh vypráví o Američanovi, který ve vlaku potkal jiného Američana s košíkem
nezvyklého tvaru. 

Nakonec jej přemohla zvědavost a zeptal se: "Povězte, pane, co to máte v tom
košíku?" Ten druhý, zachmuřený a mlčenlivý, odpověděl: "Promyku." 
První muž byl velmi překvapený, protože o promyce nikdy dřív neslyšel. 
Po chvíli pokračoval, riskoval pouze odmítnutí: "Povězte, co je to promyka?" 
"Promyky žerou hady," odpověděl ten druhý. 
To byla další hádanka, a proto tazatel pokračoval: "A co budete, k čertu, s tou promykou dělat?" 
No, víte," odpověděl druhý muž důvěrným šeptem, "můj bratr vidí hady." 
První muž byl ještě udivenější než předtím; po delším přemýšlení celkem pateticky pokračoval: "Ti hadi ale nejsou opravdoví, že?" 
"Jistě," odpověděl muž s košíkem, "ale ta promyka taky není opravdová." 

To je dokonalé podobenství Magie. Ve vnímatelném vesmíru neexistuje nic jako pravda; každá idea podrobená analýze obsahuje sama v sobě protiklad. Je zcela zbytečné (vyjma dočasné prospěšnosti) hodnotit jednu třídu myšlenek jako "reálnější" než druhou.

Mimochodem, výše uvedený příměr vám možná připomene zvláštní mystickou disciplínu, v dnešní době velmi populární (jen za poslední rok jsem zaznamenal asi pět knih, které se tématem zabývají) a to jsou tzv. "přání od Vesmíru".

V čem to spočívá? Je to velmi jednoduchá technika imitativní magie, kdy si člověk přeje konkrétní věc. Toto přání vyšle s prosbou vzhůru a pak se již jen chová tak, jakoby už přání bylo splněné. Detailisté si objekt svého přání i malují, či modelují, zkrátka simulují fyzickou existenci splněného přání. Celá tato disciplína (mimochodem s vysokou úspěšností) má ovšem jedno úskalí. I pro ní totiž platí to co bylo řečeno v předešlých dvaceti devíti bodech o magii. A tak se snadno může stát, že splnění onoho přání vám přinese horké chvíle a vy za něj tvrdě zaplatíte, neb jste věci nedomysleli do konce. Prostě proto, že k přání nepřistoupíte jako mág - s Pravou Vůlí a s myslí prostou očekávání, bez dualismu, spočívajícího v myšlenkách, pokud se mi to nesplní je to špatné, když se mi to splní je to výborné.


V tuto chvíli by bylo vhodné se ještě vrátit k významu osoby Aleistera Crowleyho. 

Krom spousty velmi pozoruhodných kousků a skandálů, které vyplývaly především z jeho přesvědčení, že negativní reklama je podstatně účinnější než opak, je tu ještě jeden zajímavý moment. Málo kdo totiž ví, že to byl Crowley, kdo navrhl používat symbol Victory Siru Winstonu Churchillovi, jako "logo" pro vítězství nad nacismem. 

Tento symbol vztyčených prstů je okultním symbolem sjednocení světla a temnoty pro zničení nepřítele a Crowley ho navrhl jako protipól nacistické svastiky.

Hlavním významem Crowleye spočívá v tom, že přenesl Magii do 20. století. Ve svém díle Magii zbavil nánosu středověkých pověr, nesrozumitelných rituálů a učinil z ní Vědu a Umění. Možná ještě významnějším přínosem je ale další skutečnost. Crowley obohatil západní Magii o prvky východní mystiky a východní Magie. Vnesl do magických technik i východní meditaci a jógu. Tím vlastně celému systému umožnil další vývoj a díky tomu se stala jeho Thelema nejdynamičtějším magickým systémem své doby.

Mimochodem v přednáškách o józe říká: "Jóga a magie jsou úzce spjaté. Jógové cvičení jsou téměř nevyhnutelné pro úspěch v magii." 

Tím se dostáváme k nejpodstatnější věci. V lednu 1904 trávil Crowley část svatební cesty se svou manželkou Rose Kellyovou v Egyptě.

V Káhiře došlo k významné události. Crowley chtěl své manželce ukázat sylfy. Rosa sice žádné sylfy neviděla, ale upadla do transu, v němž se jí zjevil bůh Horus, a Rosa trvala na tom, že jej Crowley musí invokovat. Ten byl zpočátku nedůvěřivý a vyzval Rosu, aby Hora popsala. Rosa tak učinila a sdělila mu i postup, jak má Hora volat.

Při jedné návštěvě muzea objevili stélu s méně obvyklým vyobrazením Hora, které však přesně odpovídalo popisu. Vystavený exponát nesl číslo 666.

Crowley provedl invokaci a bylo mu sděleno, že nadchází „Rovnodennost Bohů". Prostřednictvím Rosy dostal pokyn, aby od 8. do 10. dubna byl přesně v poledne připraven s tužkou v ruce. Během těchto tří dnů mu entita jménem Aiwass nadiktovala Liber Legis . Jádrem této knihy bylo sdělení, že nastává nová duchovní epocha ve vývoji lidstva, Nový Aeon, jehož heslem jsou slova:

„Dělej, co ty chceš, ať je Zákon. Láska je zákon, láska pod vůlí."

Crowley nejprve nevěděl, co si má s tímto textem počít, a dokonce jej někam založil. Tato kniha
však měla v jeho dalším životě sehrát klíčovou roli. Kniha nakonec vyšla až v roce 1929 jako Liber AL vel Legis (Kniha Zákona, česky 1991).

Zajímavé je , že nezávisle na Aiwassovu poselství se k příchodu Nového Aeónu přiklání i C.G.Jung. Ve své knize Tajemno na obzoru, věnované problematice jevu UFO, píše: „Není to domýšlivost, která mne k tomu pobízí, je to mé lékařské svědomí, které mě nabádá, abych splnil svou povinnost a těch několik málo lidí, k nimž se může můj hlas dostat, připravil na to, že lidstvo očekávají události, které odpovídají závěru jedné velké historické epochy - konci jednoho eónu. ... Jsou to, zdá se, změny v konstelaci psychických dominant, archetypů, „bohů“, které způsobují anebo doprovázejí sekulární proměny kolektivní psýché. ...
Trápí mě upřímně řečeno osud těch, kdo budou zaskočeni těmito událostmi nepřipraveni a nic netušíce budou vydáni všanc jejich nepochopitelnosti.“

V Knize Zákona - Liber AL vel Legis, která je základem Thelemy, definuje člověka a morálku Nového Aeonu. Začátek Nového Aeonu podle Crowleye nastal roku 1904.

Co je podstatou tohoto systému a Nového Aeonu? To je jednoduché: "NENÍ JINÉHO BOHA NEŽ ČLOVĚKA."

Jak je to možné? Podle Knihy zákona každý člověk v sobě má vlastní universum, ovšem jakmile obsáhne všechny možné zkušenosti, stane se pro všechny jediným universem. Vědomí se rozšíří takovým způsobem, že pojme všechna ostatní vědomí. Nastane sjednocení se všemi ostatními i s Vesmírem, člověk v sobě obsahuje Božské vědomí, celý Vesmír.

To samozřejmě platí pro Zasvěcence. A co je podle Crowleye zasvěcení?

"Prvotní Hmota je člověk, to jest, pomíjivý parazit, zrozený ze zemské kůry, plazící se po ní, a nakonec se vracející do hlíny, z níž povstal. Proces zasvěcení spočívá v odstraňování jeho nečistot a nalezení nesmrtelné inteligence v jeho skutečném já, pro niž hmota nepředstavuje nic jiného, než prostředek manifestace. Zasvěcenec je věčným individuem; je nepopsatelný, nezničitelný, odolný proti všemu."

Takový člověk je pak realizovaným Bohem. Překonal stav oddělenosti od světa, Vesmíru, stav bezsmyslnosti a tím rozervanosti a duality v sobě samém. Vše se stává jeho částí a on je částí celku. Proto se mu nic nemůže protivit, poznal nesmrtelnost svého Já - své duše, cítí stav Jednoty.

Cesta, kterou Liber Legis učí, odmítá všechny tradované zákony a mravní představy. Není však nemorální, nýbrž amorální, mimo morálku, neboť odmítá dualitu. Každá dualita je klam a každý zákon či morální představa spočívá na dualitách. Fikce individuálního Ega spočívá na odloučení individua od světa. Pokud člověk tuto fikci překoná a vzdá se své ješitnosti, nalezne svůj neutrální střed - božské vědomí. Nacvičené individuální Ego se skládá z naučených předpisů chování a morálky. Toto vše musí být zničeno, aby dualistické Ego bylo překonáno a mohlo být provedeno ztotožnění se skutečným Já, které má božské vědomí.

Pokud vám výše uvedené připomíná východní mystické systémy, je to v pořádku. Védické texty, nebo budhismus, se v podstatě opírají o ty samé myšlenky.

Nebudu zacházet do detailů, kdo má zájem, může si Knihu Zákona přečíst. Podstatné je, že Kniha Zákona a potažmo pak systém a rituály Thelemy, mají za cíl odstranění  protikladů, zrušení předsudků a osvobození člověka dosažením božského vědomí.

U poslední věty bych se pozastavil. Zdá se vám cíl Magie příliš vzletný? Nebo abstraktní? O jaké osvobození člověka vlastně jde?

Samozřejmě se jedná o znovuobnovení spojení našeho individuálního Já s Vesmírným Vědomím, Bohem, Vesmírem - jak vám to vyhovuje. Je to osvobození od materiálních pout. Je to poznání své nesmrtelné duše - skutečného Já. Osvobození od myšlenky, že já jsem jen tento umírající souhrn orgánů, osvobození od strachu ze smrti, nalezení klidu, míru a štěstí prostřednictvím svého nitra. Je to poznání své nesmrtelnosti a svých možností. Já jsem Vesmír a Já ho vytvářím.

Nelze přehlédnou ještě jednu myšlenku prolínající se Knihou zákona a thelemským učení. Je to demontáž existujících náboženství. Osvobození člověka může přijít pouze v případě, že k životu přistupuje bez víry ve falešné a mrtvé bohy. Osvobození lidstva může přijít po likvidaci náboženství a osvobození jednotlivců.

Pokračování...

Share:

0 komentářů:

Okomentovat